Mongolian Morin Khoor

MicrophoneThe morin khuur or morin huur (from the Mongolian) or matouqin (from the Chinese) is a chordophone of Mongolian origin whose name roughly translates as "horse-head fiddle" in English. It is played with a bow and produces a sound which is poetically described as expansive and unrestrained, like a wild horse neighing, or like a breeze in the grasslands.

1.  Jusrei

2.  Tumen Aktiin Tobogoon

3.  Bao Jinhua

4.  Muserei

5.  Oyoodai

6.  Chinggis un Hoyar Jagal

7.  Nonjaa

8.  Gada Meyiren

9.  Ganggan Hara

10.  Danabal

11.  Yang Yalga

12.  Ordus un Habur

13.  Mandah Nara

14.  Gurban Sayihan Heer

Mongolian Music

1.  AerSiLeng De YanJing

2.  AoBao XiangHui

3.  Bie Li JiaXiang

4.  CaoYuan ChenQu

5.  Cao Yuan Lian

6.  Tumen Aktiin Tobogoon