Mongolian Art Font


¨å Éñ ²ÄßÍÄñ

¡ÚÍÁñ Äá ¤¶Äìí ÉÚ¯ÑÄÌÓÁá
²ÁÑ·Ãá ä ®ú µä µÅÚÄÎÓÁá ¨å À
¡¶Áú ®®ú⠦ĶÄì ÃÃÁá
¥ÑĮ㠲ÃÆã ®Øä ɶĶÁì à

¤ÆÁÌÓÁá ¢Æá ¦Ä¶Äì ÃÃÁá
¥§ú Äá §ãâ ³Ãî ¬ÁÃÃÚÁÑÁØä À
¤ÍÁÌÓÁá µÄßÍÁÑÁì ²ÅÚÁá ÃÃÁá
®â ÃÃá ³Äå ³Ãî ³ÁÆÁ¶Áì à

  mnglart.jpg

back